ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลขึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม QR Code ด้านล่างนี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
สายด่วนผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ITA
ช่องทาง Social Media ของเทศบาลตำบลขึ่ง
โครงการ อพ.สธ. เทศบาลตำบลขึ่ง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลขึ่ง
Q&A :: messenger live chat เทศบาลตำบลขึ่ง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของเทศบาลตำบลขึ่ง
 
เทศบาลตำบลขึ่ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษาฯ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลขึ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
ตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 เทศบัญญัติทั่วไปเทศบาลตำบลขึ่ง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA.)
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการเทศบาลตำบลขึ่ง
 รายงานการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.238.118.27    
 
สำนักปลัดเทศบาล
_______________________________________________________________________________________________________
นายวรยุทธ  คำมงคล
นายวรยุทธ คำมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Tel.099 - 4456463
นางสุภัทรา ดาวเรือง
นางสุภัทรา ดาวเรือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel.090 - 6364655
นางวิรัลนัฐ  ศรีวิไชย
นางวิรัลนัฐ ศรีวิไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Tel.065 - 0572551
นางสาวธัณญพัฒน์  ผารัง
นางสาวธัณญพัฒน์ ผารัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Tel.096 - 5641619
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
Tel.094 - 4415512
นางคมคาย ตนาวรรณ
นางคมคาย ตนาวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.089 - 9548459
พ.จ.อ.อนุรักษ์ เรือนน้อย
พ.จ.อ.อนุรักษ์ เรือนน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
Tel.086 - 3429474
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Tel.080 - 0325101
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Tel.080 - 7914602
นายธวัชชัย คำสนิท
นายธวัชชัย คำสนิท
พนักงานขับรถยนต์
Tel.080 - 1243625
นายประวิทย์  ปิจดี
นายประวิทย์ ปิจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
Tel.081 - 0354206
นายศรีทัย  ปันน้อย
นายศรีทัย ปันน้อย
คนตกแต่งสวน
Tel.086 - 0659655
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.088 - 8053657
นายพลธวัฒน์	ปันธนวัฒน์สกุล
นายพลธวัฒน์ ปันธนวัฒน์สกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
ขับรถยนต์
นายไชยวัฒน์ อำมลา
นายไชยวัฒน์ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานรักษาเวรยาม
Tel.093 - 2201306
นางสาวทัชกร วงค์กองแก้ว
นางสาวทัชกร วงค์กองแก้ว
คนงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานทั่วไป
Tel. 086-3357666
นางสาวรัชมินตรา อุทธิยา
นางสาวรัชมินตรา อุทธิยา
คนงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์
Tel.086-3801682
นายเหรียญ	อำมลา
นายเหรียญ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.095 - 2717944
นายเกียรติ	ปันทะนะ
นายเกียรติ ปันทะนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.065 - 4745219
นางวาทินี	นวลทิพย์
นางวาทินี นวลทิพย์
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.097 - 9243940
นางสาวจิรัชยา	ไชยคำมูล
นางสาวจิรัชยา ไชยคำมูล
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 095-3911619
นางสาวอภิญญา	ปณฤทธิ์
นางสาวอภิญญา ปณฤทธิ์
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 086-0286825
นายชัยธนัช	เรือนน้อย
นายชัยธนัช เรือนน้อย
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 096-7274493
นายภูวนัย	ไชยคำ
นายภูวนัย ไชยคำ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 083-9988629
นายสุเมธ	คงทน
นายสุเมธ คงทน
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.088-6207810
นายสิริชัย	สมบัติปัน
นายสิริชัย สมบัติปัน
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.092-5257303
นางสาวพนัดดา	ยศปา
นางสาวพนัดดา ยศปา
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.098-5247586
 
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย เนื่องในวันฉัตรมงคล
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย เนื่องในวันฉัตรมงคล
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566
 
ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ในช่วง 7 วันอันตราย
ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ในช่วง 7 วันอันตราย
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงอายุตำบลขึ่ง เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2566
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงอายุตำบลขึ่ง เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2566
 
 
วัดขึ่งเจริญ บ้านขึ่ง
วัดขึ่งเจริญ บ้านขึ่ง
 
หาดต้าเหนือ บ้านท่าลี่
หาดต้าเหนือ บ้านท่าลี่
 
หาดกำนัน บ้านขึ่ง
หาดกำนัน บ้านขึ่ง
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล