เนื่องจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขึ่งมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้กลับมาแสดงผลสมบูรณ์ ต้องขออภัยผู้ใช้งานทุกท่านมา ณ ที่นี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง 054 718277
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.201.68.86    
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
_______________________________________________________________________________________________________
หน่วยตรวจสอบภายใน
 

หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์

       หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สายการบังคับบัญชา

        หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้น ตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง อนุมัติให้ดำเนินการ หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง

อำนาจหน้าที่

         หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลขึ่งและ มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ                                                                                                         หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุม ภายในหรือการแก้ไขระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการ ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินการ รวมทั้งการสอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน                                                                                                                                        เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เชี่ยวชาญ และมีความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบอาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีทัศนะ คติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับตรวจ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ

ความรับผิดชอบ

          หน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบและปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งให้ รายงานผลการตรวจสอบโดยการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาตามแนวทาง ที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนด ดังนี้                                1. วางแผนกำหนดเป้าหมายขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการ บริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลขึ่ง                                                                                                                                                   

          2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                     

          3. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน                                       

          4. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ ข้อเสนอแนะ ในอันที่จะ ทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                                                 

          5. ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็น ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ                                                                                                                                                                                       

          6. รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบพร้อมทั้งความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้ปลัดเทศบาลทราบและพิจารณาสั่งการ                                                                                                   

          7. ติดตามผลการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและติดต่อประสานงานกับผู้รับ ตรวจ เพื่อให้คำ  แนะนำในการปรับปรุงให้ถูกต้อง                                                                                                                                                       

          8. ปฏิบัติงานในการเป็นทึ่ปรึกษาให้ความเห็นและคำแนะนำต่อปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล