ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลขึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม QR Code ด้านล่างนี้ / เทศบาลตำบลขึ่ง
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
สายด่วนผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ITA
ช่องทาง Social Media ของเทศบาลตำบลขึ่ง
โครงการ อพ.สธ. เทศบาลตำบลขึ่ง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลขึ่ง
Q&A :: messenger live chat เทศบาลตำบลขึ่ง
 
เทศบาลตำบลขึ่ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษาฯ
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลขึ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
ตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 เทศบัญญัติทั่วไปเทศบาลตำบลขึ่ง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA.)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการเทศบาลตำบลขึ่ง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลขึ่งพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.236.241.39    
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของ
เทศบาลตำบลขึ่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยการสแกน QR Code นี้
   
 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขึ่งร่วมนโยบายงดรับงดให้ของขวัญ (No Gift Policy)
 
 
[ 24-03-2566] เพื่อการประชาสัมพันธ์ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   doc120230324114038.pdf 
[ 23-03-2566] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
[ 24-02-2566] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 พ.ศ2566 ...   ประกาศ ภ.ด.ส.3 แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
[ 22-02-2566] เทศบาลตำบลขึ่ง ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนการตั้งครรภ์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ...  
[ 22-02-2566]  เทศบาลตำบลขึ่งขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ตำบลขึ่ง ...  
[ 24-01-2566] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 2566  
[ 16-12-2565] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ...   ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2566 เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ น.ส.3ก. เทศบาลตำบลขึ่ง 
[ 24-11-2565] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221124144609.jpg 
[ 22-11-2565] ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน   doc120221122144319.jpg doc220221122144319.jpg doc320221122144319.jpg 
[ 09-11-2565] เทศบาลตำบลขึ่ง ขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ...   doc120221109143136.pdf 
 
 
   
[ 16-11-2565] ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านขึ่งใต้ ...   doc120221116142101.pdf doc220221116142101.pdf 
[ 30-09-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ ๓,๕,๖ตำบลขึ่ง ...   doc120221006150610.pdf doc220221006150610.pdf 
 
[ 31-08-2565] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 30-08-2565] ข้อมูลสาระสำคัญและประกาศผู้ชนะ การซื้อครุภัณฑ์   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 26-08-2565] ข้อมูลสาระสำคัญและประกาศผู้ชนะ การซื้อครุภัณฑ์   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 24-08-2565] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 22-08-2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 22-08-2565] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 22-08-2565] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 22-08-2565] ข้อมูลสาระสำคัญและประกาศผู้ชนะ การซื้อครุภัณฑ์   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 08-07-2565] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 11-04-2565] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
   
 
 
    สอบถามเส้นทางไปถ้ำห้วยป๊วก... [นักท่องเที่ยว]   (อ่าน : 49/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 2566 เทศบาลตำบลขึ่ง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 2566 เทศบาลตำบลขึ่ง
ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ scan qr code เพื่อตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT.) ITA. 2566 ของเทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ scan qr code เพื่อตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT.) ITA. 2566 ของเทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
 
วัดขึ่งเจริญ
วัดขึ่งเจริญ
     
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล